BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj59
mod_vvisit_counterWczoraj2147
mod_vvisit_counterW tym tygodniu12252
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień18157
mod_vvisit_counterObecny miesiąc30409
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc76109
mod_vvisit_counterŁącznie5802082

Online (20 minut temu): 18
Twój IP: 34.200.218.187
,
Dzisiaj: Aug 13, 2020
Konsultacje społeczne projektów uchwał PDF Print E-mail
Wednesday, 06 October 2010 12:47

Organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Koszyce.

Urząd Gminy Koszyce kieruje do społecznej konsultacji dwa projekty uchwał:

1.     w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koszyce z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami działającymi w sferze Pożytku Publicznego,

2.     w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi     projektów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wszelkie uwagi i propozycje odnośnie tych projektów uchwał prosimy zgłaszać w terminie do dnia 21 października 2010 r.  drogą e-mailową na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  telefonicznie pod numer: 41 – 3514115 wew. 17  lub listownie na adres Urzędu Gminy Koszyce  ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce   z dopiskiem na kopercie:  „uwagi do projektów uchwał w sprawie pożytku publicznego”

 

UCHWAŁA Nr    /     /2010

Rady Gminy Koszyce

z dnia …………. 2010 r.

w sprawie: przyjęcia " Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się stanowiący załącznik do uchwały "Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr   /2010

Rady Gminy Koszyce z dnia

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1)  projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2)  projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi,

3)  projekty aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: rada pożytku publicznego i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje są obligatoryjne prowadzone z inicjatywy własnej Wójta Gminy Koszyce.

§ 4. 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Koszyce o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszyce oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koszyce.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w „Gazecie Koszyckiej”.

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1)  cel konsultacji,

2)  przedmiot konsultacji,

3)  czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4)  formę konsultacji,

5)  zasięg terytorialny konsultacji.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia za pośrednictwem:

1)  strony internetowej Urzędu Gminy Koszyce,

2)  biuletynu informacji publicznej Gminy Koszyce,

3)  obwieszczeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Koszyce,

4)  poczty elektronicznej.

§ 6. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Koszyce.

§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1)  konsultacje pisemne,

2)  wysłuchanie publiczne,

3)  otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4)  spotkania dotyczące wybranych dziedzin współpracy,

5)  forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej,

6)  formularz elektroniczny na stronie internetowej,

7)  powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

3. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

4. Wyboru formy konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Koszyce.

5. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.

§ 8. 1. Opinie rady pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są do wyznaczonego przez Wójta Referatu lub samodzielnego stanowiska pracy w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej na formularzu określonym przez Wójta Gminy Koszyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczony przez Wójta referat, lub samodzielne stanowisko pracy rozpatruje w/w opinie i uwagi i przekazuje propozycje stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą pożytku publicznego, termin wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa miejscowego. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koszyce nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta w danej sprawie.

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz administracyjnych Gminy Koszyce.

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym regulaminie.

 

U C H W A Ł A  Nr XXVI/…/2010

RADY GMINY KOSZYCE

z dnia   listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Koszyce  z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5  ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się „Program Współpracy Gminy Koszyce z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2011” stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady  Gminy  Koszyce

 

Tadeusz Nawrot

 

 

 

Lp

Osoba

Podpis i data

1.

Sekretarz Gminy

 

2

Skarbnik Gminy

 

3

Radca Prawny

 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Koszyce                       Nr……./2010  z dnia………………

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOSZYCE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2011 ROK.

Postanowienia ogólne

1.      Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

2.      Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:                   
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                            
b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                               
c) programie - rozumie się przez to "Roczny Program Współpracy Gminy Koszyce na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego".

I. Cele programu

Celami Rocznego Programu Współpracy będą przede wszystkim:

a)   Wzmocnienie potencjału organizacji,

b)   Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,

c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających  świadomość społeczeństwa obywatelskiego.

1. Cel główny

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem   a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi programu są:

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Koszyce,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

II.  Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi

1. Obszar współpracy Gminy Koszyce z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.                         
2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego w roku 2011 określa się zadania z zakresu:                                                              
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego

b) ochrony i promocji zdrowia

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

e) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

g) przeglądu imprez artystycznych, promocji gminy

h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

i) alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

 

 

III. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Koszyce organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,                                   
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.

 

3. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:                                   
a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.                                   
b) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych  z innych źródeł niż dotacja Gminy                                     
c) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji                               
d) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz                powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

IV. Zasady współpracy
Współpraca Gminy Koszyce z organizacjami opiera się na zasadach:
a) pomocniczości
b) suwerenności stron
c) partnerstwa
d) efektywności
e) uczciwej konkurencji
f) jawności.

V. Okres realizacji programu
Gmina Koszyce realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2011.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Gmina Koszyce współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2011, przeznaczając środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

VII. Sposób oceny realizacji programu współpracy

Gmina Koszyce w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

VIII. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu

Program Współpracy Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy.

Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy: www.koszyce.gmina.pl, w zakładce Organizacje Pozarządowe. Dodatkowo przesyłany będzie przedstawicielom organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach w latach poprzednich, za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mailem, a którzy takiej poczty nie posiadają, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać, nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.koszyce.gmina.pl, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie są analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Cekcyn a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Koszyce, niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania ofert.

W skład komisji wchodzą:

1. Przedstawiciele organu wykonawczego,

2. Reprezentant organizacji pozarządowych.

W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

 

 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

-        ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

-        ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

-        uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

-        ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

-        uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

-        uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

-        uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Koszyce, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę  wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Koszyce i jej mieszkańców.
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Gminy Koszyce.

 

 

 

Szukaj

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Dobry Start 300 dla ucznia

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl