Ogłoszenie Wójta Gminy Koszyce Drukuj
środa, 04 października 2017 13:01

W związku z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz.U z 2015r poz. 1777 ze zm) Wójt Gminy Koszyce informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koszyce na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą nr XV/147/2017 Rady Gminy Koszyce w dniu 11 września 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 11.10.2017 do 10.11. 2017 roku w formach:

• Spotkania konsultacyjnego , które odbędzie się w dniu 13.10.2017 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Koszyce, sala konferencyjna II piętro.

Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji a także zbierane będą uwagi ustne interesariuszy.

• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego i ankiety. Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Gminy Koszyce

• zbierania uwag ustnych w Urzędzie Gminy Koszyce pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, formularz konsultacyjny i ankieta dostępne będą od 11 października 2017r:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja

• na stronie internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji

• w Urzędzie Gminy Koszyce, pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

-złożone przed dniem 11 października 2017r i po dniu 10 listopada 2017r

-w przypadku braku danych o zgłaszającym

-oraz niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności :

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego

• mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

• organy władzy publicznej;

• podmioty inne niż wymienione realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa