Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Print
Monday, 22 February 2010 22:34

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1119) zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Zezwolenia wydaje się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalonego limitu zezwoleń.

 

Dokumenty potrzebne do wniosku o wydanie zezwolenia na alkohol:

1. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS ( z zaświadczenia musi wynikać, że przedsiębiorca w swoim przedmiocie działalności ma sprzedaż alkoholu (52.25.Z wg PKD);

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy (np. umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, akt własności) do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;

3. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku - jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

4. oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Rodzaje zezwoleń:

Zezwolenie „A” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo;

Zezwolenie „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa;

Zezwolenie „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;

 

Opłaty

Gmina pobiera roczne opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w tym zakresie wpłaca (przed wydaniem zezwolenia) na rachunek gminy:

525,00 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo;

525,00 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu;

2.100,00 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Przedsiębiorcy, prowadzący, już sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia (do 31 stycznia), pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

W przypadku takich przedsiębiorców opłatę za korzystanie z zezwolenie ustala się bowiem procentowo w zależności od wartości sprzedaży z poprzedniego roku.

 

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Uwaga!Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż. Opłatę należy wnosić na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach:do 31 stycznia; do 31 maja;do 30 września.

 

Konto Bankowe:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy

w Solcu Zdroju oddział w Koszycach

Nr rachunku: 30 8517 0007 0050 0047 7059 0002