Historyczna umowa z Funduszem Spójności Print
Friday, 30 April 2010 19:19

W dniu 23 kwietnia 2010 roku po blisko czteroletnim okresie wytężonej pracy wójtów i burmistrzów czterech gmin, tj. gminy Koszyce, Szczurowa, Kazimierza Wielka i Działoszyce oraz dwóch Związków, a mianowicie Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej i Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie, a także wybranej w przetargu firmy konsultingowej HALCROW doszło do podpisania historycznej umowy pomiędzy

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działającym w imieniu Ministra Środowiska   a Zarządem Związku Międzygminnego Nidzica przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Wójta Gminy Koszyce w sprawie współfinansowania przez Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budowy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej wartości 122 599 676,12 zł na terenie aglomeracji Szczurowa, Koszyce, Kazimierza Wielka i Działoszyce .

Z łącznej wartości brutto zadania koszty kwalifikowane wynoszą 88 633 809,30zł.  Zawarta umowa precyzuje, że 85% wartości kosztów kwalifikowanych sfinansuje Fundusz Spójności, natomiast uczestniczące w projekcie gminy i Związek Nida 2000 oraz Związek Nidzica sfinansują pozostałe 15 % kosztów kwalifikowanych i całość kosztów niekwalifikowanych.

W ramach zawartej umowy na terenie gminy Koszyce realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice i Rachwałowice wartości około 23 386 000zł,

- budowa połączenia wodociągu KOSZYCE i wodociągu MODRZANY z wodociągiem tranzytowym NIDA 2000  wartości około 2 337 000zł,

- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Książnice Małe, Łapszów i Biskupice wartości około 6 533 000zł,

- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dolany i części Jaksic  wartości około 1 904 000zł,

- budowa II etapu regionalnego wodociągu tranzytowego NIDA 2000 z Siedlisk do Łapszowa wartości około 7 517 000zł, - budowane jako zadanie Związku NIDA 2000

- budowa odgałęzienia regionalnego wodociągu tranzytowego z Siedlisk przez Sokołowice do gminy Szczurowa wartości około 2 251 000zł  - budowane jako zadanie Związku NIDA 2000.

Łączna wartość prac budowlano-montażowych , w których podmiotem jest Gmina Koszyce, wynosi 34 160 000zł co stanowi 38,34 % ogólnej wartości  prac budowlano-montażowych na terenie czterech aglomeracji.  Doliczając dwa istotne dla gminy Koszyce odcinki wodociągów traktowane jako zadania Związku „Nida 2000”, a dotyczące budowy linii tranzytowych wodociągu,  wartość inwestycji na terenie gminy Koszyce wyniesie 43 932 000zł, co stanowi 49,31% wszystkich nakładów planowanych na prace budowlano-montażowe w ramach projektu.

Początek realizacji całego zadania nastąpi w gminie Koszyce z początkiem miesiąca września br, natomiast zakończenie musi nastąpić najpóźniej w IV kwartale 2013 roku .  Pomyślne zakończenie inwestycji zapewni optymalną podaż wody pitnej i użytkowej dla wszystkich odbiorców na terenie gminy  oraz właściwą utylizację ścieków sanitarnych.

 

Idea rozwiązania problemu braku wody pitnej i użytkowej na terenach dorzecza Nidy i Nidzicy zrodziła się w 1991r, kiedy 7 gmin utworzyło „Porozumienie Gmin o współdziałaniu i pomocy w realizacji wodociągu regionalnego Nowy Korczyn”.

Związek Międzygminny NIDA 2000  powstał w roku 1993 z przekształcenia porozumienia

Głównym celem Związku było zaopatrzenie gmin – członków Związku w wodę z zamiarem pozyskania jej z ujęcia powierzchniowego na rzece Nidzie . W 1994 roku Gmina Koszyce  przystąpiła do Związku i przez cały czas bardzo aktywnie działała na rzecz realizacji zadań statutowych.  Do roku 1995 Związek wykupił od rolników ponad 16 ha gruntów – głównie łąk – pod potrzeby planowanej wówczas inwestycji.  Tak duża ilość gruntów wymagana była ówczesną koncepcją ujęcia wody dla wodociągu – miało to być ujęcie denne z około dziesięciohektarowego basenu.  Po przeprowadzonych kilku niezależnych ekspertyzach  w roku 1997 zmieniono koncepcję technologii ujęcia wody i opracowano projekt techniczny.  

W roku 1999 Związek wybudował ujęcie brzegowe wody dla przyszłego wodociągu regionalnego na rzece Nidzie w miejscowości Stary Korczyn o wydajności 21500m³ wody na dobę ze środków funduszu PHARE –INRED, dotacji wojewody świętokrzyskiego i składek gmin-członków Związku.  Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 1 790 tyś zł.     Równolegle trwały prace studialne nad koncepcją rozprowadzenia wody do gmin – członków Związku, przy udziale środków z FAPA wykonywane były podkłady sytuacyjno-wysokościowe na terenach objętych koncepcją rozprowadzenia wody z Nidy. W związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju 6 gmin pozostało w województwie świętokrzyskim, natomiast Gmina Koszyce przeszła do powiatu proszowickiego w województwie małopolskim.

W latach 1999 – 2002 wykonana została dokumentacja techniczna na budowę stacji uzdatniania wody  w Starym Korczynie i wodociąg regionalny długości 25 km od stacji uzdatniania do miejscowości Siedliska w Gminie Koszyce.

W 2003 roku przeprowadzony został przetarg „unijny” (ogłoszony w Biuletynie UE) na budowę stacji uzdatniania o wydajności dobowej 6tys. m³ i wodociągu regionalnego dł. 25 km. Przetarg wygrała i budowę realizowała firma HYDROBUDOWA VI z Warszawy przy udziale podwykonawców, w tym głównie frmy AKWEDUKT Kielce .

Wartość inwestycji wniosła prawie 6 mln EUR, przy czym 75% środków pochodziło z funduszu PHARE 2001 Spójność Społeczno Gospodarcza,  12,39% z budżetu Państwa w ramach kontraktu województwa świętokrzyskiego, natomiast pozostałe środki pochodzą z pożyczki zaciągniętej przez Związek w Wojewódzkim Funduszu OŚ i GW w Kielcach oraz składek gmin.  Stacja uzdatniania wody wybudowana została na działce o powierzchni ponad 3ha, przy czym w obrębie terenu ogrodzonego o pow. 2 ha znajduje się budynek technologiczny, zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej, zbiornik na ciekły ozon, pompownia główna, basen na wody popłuczne z  płukania filtrów oraz budynek administracyjno – laboratoryjny. 

Aktualnie do Związku NIDA 2000 należą następujące gminy:     z terenu województwa świętokrzyskiego - Solec Zdrój, Opatowiec, Bejsce i Kazimierza Wielka-  natomiast z województwa małopolskiego: gminy Koszyce i Szczurowa. Przez okres czterech lat z wody  z wodociągu regionalnego korzystali tylko mieszkańcy gminy Nowy Korczyn.

Obecnie woda z nowej stacji uzdatniania dostarczana jest do wodociągów Gminy Opatowiec i części gminy Bejsce.

 

Władze Związku:

Organem uchwałodawczym Związku jest Walne Zgromadzenie Członków reprezentowane przez 2 delegatów każdej z gmin członków Związku   łącznie liczy 12 delegatów.

Przewodniczącym Zgromadzenia Związku jest Pan Stanisław Rybak- Wójt Gminy Koszyce.

Organem wykonawczym Związku jest pięcioosobowy Zarząd Związku.

Prezesem Zarządu Związku jest Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.