Informacja Wójta Gminy Koszyce dotycząca pomocy dla uczniów w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2010 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA” ORAZ WYPŁATY UCZNIOM ZASIŁKU POWODZIOWEGO NA CELE EDUKACYJNE Drukuj
środa, 07 lipca 2010 12:20

Informacja Wójta Gminy Koszyce

dotycząca pomocy dla uczniów w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2010 ROKU
„WYPRAWKA SZKOLNA” ORAZ WYPŁATY UCZNIOM ZASIŁKU POWODZIOWEGO NA CELE EDUKACYJNE

WYPRAWKA SZKOLNA  2010/2011

Wójt Gminy Koszyce zawiadamia, że zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- „Wyprawka szkolna” o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej
- klasie II gimnazjum                                                                                                                    - uczniów niepełnosprawnych
, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność wynika ze słabego widzenia, niesłyszenia, upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności sprzężonych w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Wnioski o dofinansowanie przyjmują dyrektorzy szkół do 7 września 2010 roku

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - jedynie zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach o korzystaniu ze świadczeń.
II. W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych,
2) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
3) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4)Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z GOPS (kserokopia),
5) Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),
6) Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej
8) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
9) Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.
III. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły i podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach posiadanych środków.


Planowana wysokość dofinansowania zakupu podręczników:
- do 170 zł - dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej,
- do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjum o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,
- do 200 zł - bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.


Wnioski należy składać do szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Wnioski dostępne są także w Urzędzie Gminy Koszyce pok. Nr 20 (II piętro)

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole rachunków lub imiennych faktur VAT za zakupione podręczniki.

Wypłaty dokona dyrektor szkoły niezwłocznie po otrzymaniu środków z dotacji celowej przekazanej gminie przez Wojewodę.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkoły, do której uczęszcza uczeń

Centrum Oświatowe w Koszycach                                                  Tel: 041/35 14 224

Szkoła Podstawowa im. P. Barylaka w Książnicach Wielkich        Tel: 041/35 14 120

Otrzymanie zasiłku powodziowego w wysokości 1000 złotych nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników zgodnie z zasadami wyżej określonymi.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOSZYCE

ZASIŁEK POWODZIOWY

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2010 ROKU
„WYPRAWKA SZKOLNA” ORAZ WYPŁATY UCZNIOM ZASIŁKU POWODZIOWEGO NA CELE EDUKACYJNE

Wójt Gminy Koszyce zawiadamia o możliwości składania odrębnych wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 

Warunki przyznania pomocy w formie zasiłku powodziowego
Zasiłek powodziowy dla uczniów na cele edukacyjne przysługuje:
1. Dzieciom realizującym w roku szkolny 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2. Uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, pochodzącym z rodzin dotkniętych skutkami powodzi występującej na terenie Polski w 2010 r., którzy zostali zakwalifikowani decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 tys. zł i zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce . 

Zasady udzielania pomocy
1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Koszycach pokój Nr 20

3. Wójt Gminy Koszyce sporządza listę dzieci/uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku powodziowego.
4. Po otrzymaniu środków pieniężnych Wójt Gminy Koszyce dokonuje wypłaty zasiłków powodziowych uprawnionym uczniom.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek  ( dostępny w Urzędzie Gminy  w Koszycach pok. Nr 20 oraz  w GOPS )

2. Dokument potwierdzający (decyzja GOPS ) o zakwalifikowaniu rodziny ucznia do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 tys. zł

Wartość pomocy
Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które wynosi 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia.

 

W wyżej wymienionych sprawach dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Koszycach – p. Molenda Monika  pokoj Nr 20, ewentualnie pod numerem telefonu (41) 35 14 048.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek1.pdf)wniosek1.pdf42 Kb
Pobierz plik (Wniosek 2.pdf)Wniosek 2.pdf35 Kb
Poprawiony: środa, 07 lipca 2010 12:29