Informacja dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi Print
Monday, 23 August 2010 11:45

Dnia 13 sierpnia 2010 roku weszły w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 roku ( Dz. U. Nr 148, poz. 992 z 2010 r.) oraz ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. Nr 148, poz. 993 z 2010 roku).

 

Pierwsza z tych ustaw wprowadza możliwość udzielenia przedsiębiorcom zatrudniającym do 50 pracowników pożyczek na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej. Pożyczki udzielane będą w wysokości do 50 tys. zł. W przypadku ich prawidłowego wykorzystania tj. na cele określone w ustawie – będą one w całości umarzane. W przypadku przedsiębiorców, którzy w dniu wystąpienia klęski żywiołowej nie byli ubezpieczeni od następstw klęsk żywiołowych – w takim przypadku umarzane będzie 75% kwoty udzielonej pożyczki. Reszta kwoty podlegać będzie spłacie, jednak nie będzie oprocentowana.

 

Minister Gospodarki w dniu 16 sierpnia 2010 roku ogłosił konkurs, w którym zostaną wyłonione fundusze pożyczkowe, udzielające pożyczek przedsiębiorcom.

 

W przypadku pomocy publicznej uzyskiwanej na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (ustawa ta przewiduje pomoc dla przedsiębiorców, udzielaną ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przedsiębiorcy zobowiązani są do składania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem właściwego Urzędu Skarbowego oświadczeń wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy. Po uzyskaniu pomocy na podstawie ww. Ustawy przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć do Wojewody Małopolskiego oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Bieżące informacje strona Ministerstwa Gospodarki

 

 

W załączeniu teksty ustaw: