Podsumowanie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koszycach Print
Thursday, 27 June 2019 08:57

14 czerwca 2019 roku Rada Miejska obradowała na IV Sesji.

Po raz pierwszy w 2019 roku podczas Sesji Rady Miejskiej na której rozpatrywane jest wykonanie budżetu za rok miniony, przed udzieleniem absolutorium, Rada Miejska rozpatrywała Raport o stanie Gminy za 2018 rok, debatę zakończyło głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi votum zaufania. Za udzieleniem votum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce, na 15 radnych obecnych na sesji, głosowało 13 radnych, jeden głosował przeciwko, jeden wstrzymał się od głosu.

Następnie Rada Miejska oceniła realizację sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018r., Sprawozdania zatwierdzone zostały przez Radę Miejską bezwzględną większością głosów, za zatwierdzeniem  sprawozdań, na 15 radnych uczestniczących w sesji, głosowało 13 radnych, jeden głosował przeciwko, jeden  wstrzymał się od głosowania. Przed głosowaniem nad absolutorium dla Burmistrza Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018r., oraz pozytywną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza, na 15 radnych biorących udział w sesji, głosowało 13 radnych, jeden głosował przeciwko, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Ponadto Rada Miejska w Koszycach podczas obrad  IV sesji przyjęła 17 uchwał  w sprawach:

1)        zmiany w budżecie gminy na 2019r

2)        zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce

3)        uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

4)        zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5)        zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6)        wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Koszyce , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

7)        ustalenia planu  sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019roku

8)        określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych

9)        zmiany regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Koszyce

10)    zmiany Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach

11)    w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Przemykowie i nadanie statutu

12)    ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Koszyce oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

13)    przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Malkowice-Siedliska w sprawie podziału Sołectwa Malkowice- Siedliska na dwa odrębne sołectwa, Sołectwo Malkowice i Sołectwo Siedliska

14)    w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Koszyce

15)    w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Koszyce

16)    przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Sokołowice w Gminie Koszyce, przyjętego uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sokołowice-  strefa usługowo-produkcyjna-składowa

17)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce.

Pełna transmisja obrad na stronie internetowej: www.koszyce.gmina.pl