Fundusz Sołecki na 2020 rok Print
Friday, 09 August 2019 14:14

Podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego zawierają przepisy ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim a o wyodrębnieniu funduszu w budżecie decyduje rada gminy. Natomiast o przeznaczeniu tych środków rozstrzygają już sołectwa. W tym celu zwoływane jest zebranie wiejskie, na którym uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu. Bez takiego wniosku sołectwo przy podziale funduszu zostanie pominięte.

Inicjatorami uchwalenia wniosku musi być co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a także sołtys i rada sołecka. Należy wskazać w nim, co mieszkańcy chcą zrobić za środki funduszu. Podejmując uchwałę w tej sprawie, warto pamiętać, że ustawa wymaga, aby sołecka inicjatywa mieściła się w katalogu zadań własnych gminy, służyła poprawie warunków życia mieszkańców i była zgodna ze strategią rozwoju gminy. Oczywiście rozmiar planowanego przedsięwzięcia musi być powiązany z wysokością przypadających sołectwu środków. Warto pamiętać, że uchwalona 21 lutego 2014 r. ustawa wprowadziła nową możliwość wspólnego realizowania zadania przez sołectwa. W tym celu każde z sołectw oddzielnie powinno uchwalić wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków na realizację przedsięwzięć. Tak uchwalone wnioski będą się uzupełniać.

Realizując uchwałę nr XIX/193/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Koszyce środków stanowiących fundusz sołecki wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo w Gminie Koszyce na 2020 rok wyliczona została na podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) i wynosi:

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1

Jaksice

28 380,82 zł

2

Książnice Wielkie

23 867,54 zł

3

Malkowice-Siedliska

22 607,07 zł

4

Koszyce

40 253,60 zł

5

Biskupice

15 898,14 zł

6

Dolany

14 312,39 zł

7

Filipowice

13 458,53 zł

8

Jankowice

11 669,48 zł

9

Książnice Małe

16 711,34 zł

10

Łapszów

21 793,87 zł

11

Modrzany

11 913,44 zł

12

Morsko

16 630,02 zł

13

Piotrowice

16 589,36 zł

14

Przemyków

25 209,32 zł

15

Rachwałowice

17 605,87 zł

16

Sokołowice

24 152,16 zł

17

Witów

19 313,60 zł

18

Włostowice

21 509,25 zł

19

Zagaje Książnickie

15 410,22 zł

Łącznie

19

377 286,02 zł

 

 

Mieszkańcy wsi mogą się już zastanawiać, na co przeznaczyć przyszłoroczny fundusz sołecki. Decyzję w tej sprawie zebranie wiejskie musi podjąć we wrześniu, tak aby wniosek został złożony do burmistrza najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca.

Fundusz sołecki aktywizuje daną społeczność. Ożywione dyskusje rodzą pomysły rozwiązania problemów w sołectwie. Nie należy bać się rozmów o tym, na co wydać pieniądze, co jest w sołectwie ważne, jak chcemy rozwijać nasze sołectwo.

Dzięki funduszowi sołeckiemu istnieje demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach. Korzystajmy więc z niego i już teraz rozmawiajmy na co go przeznaczyć w roku następnym.