Konsultacje społeczne projektów uchwał Print
Wednesday, 06 October 2010 12:47

Organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Koszyce.

Urząd Gminy Koszyce kieruje do społecznej konsultacji dwa projekty uchwał:

1.     w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koszyce z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami działającymi w sferze Pożytku Publicznego,

2.     w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi     projektów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wszelkie uwagi i propozycje odnośnie tych projektów uchwał prosimy zgłaszać w terminie do dnia 21 października 2010 r.  drogą e-mailową na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  telefonicznie pod numer: 41 – 3514115 wew. 17  lub listownie na adres Urzędu Gminy Koszyce  ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce   z dopiskiem na kopercie:  „uwagi do projektów uchwał w sprawie pożytku publicznego”

 

UCHWAŁA Nr    /     /2010

Rady Gminy Koszyce

z dnia …………. 2010 r.

w sprawie: przyjęcia " Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się stanowiący załącznik do uchwały "Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr   /2010

Rady Gminy Koszyce z dnia

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1)  projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2)  projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi,

3)  projekty aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: rada pożytku publicznego i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje są obligatoryjne prowadzone z inicjatywy własnej Wójta Gminy Koszyce.

§ 4. 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Koszyce o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszyce oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koszyce.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w „Gazecie Koszyckiej”.

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1)  cel konsultacji,

2)  przedmiot konsultacji,

3)  czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4)  formę konsultacji,

5)  zasięg terytorialny konsultacji.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia za pośrednictwem:

1)  strony internetowej Urzędu Gminy Koszyce,

2)  biuletynu informacji publicznej Gminy Koszyce,

3)  obwieszczeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Koszyce,

4)  poczty elektronicznej.

§ 6. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Koszyce.

§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1)  konsultacje pisemne,

2)  wysłuchanie publiczne,

3)  otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4)  spotkania dotyczące wybranych dziedzin współpracy,

5)  forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej,

6)  formularz elektroniczny na stronie internetowej,

7)  powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

3. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

4. Wyboru formy konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Koszyce.

5. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.

§ 8. 1. Opinie rady pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są do wyznaczonego przez Wójta Referatu lub samodzielnego stanowiska pracy w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej na formularzu określonym przez Wójta Gminy Koszyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczony przez Wójta referat, lub samodzielne stanowisko pracy rozpatruje w/w opinie i uwagi i przekazuje propozycje stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą pożytku publicznego, termin wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa miejscowego. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koszyce nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta w danej sprawie.

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz administracyjnych Gminy Koszyce.

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym regulaminie.

 

U C H W A Ł A  Nr XXVI/…/2010

RADY GMINY KOSZYCE

z dnia   listopada 2010r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Koszyce  z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5  ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się „Program Współpracy Gminy Koszyce z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2011” stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady  Gminy  Koszyce

 

Tadeusz Nawrot

 

 

 

Lp

Osoba

Podpis i data

1.

Sekretarz Gminy

 

2

Skarbnik Gminy

 

3

Radca Prawny

 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Koszyce                       Nr……./2010  z dnia………………

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOSZYCE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2011 ROK.

Postanowienia ogólne

1.      Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

2.      Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:                   
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                            
b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                               
c) programie - rozumie się przez to "Roczny Program Współpracy Gminy Koszyce na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego".

I. Cele programu

Celami Rocznego Programu Współpracy będą przede wszystkim:

a)   Wzmocnienie potencjału organizacji,

b)   Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,

c) Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających  świadomość społeczeństwa obywatelskiego.

1. Cel główny

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem   a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi programu są:

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Koszyce,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

II.  Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi

1. Obszar współpracy Gminy Koszyce z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.                         
2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego w roku 2011 określa się zadania z zakresu:                                                              
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego

b) ochrony i promocji zdrowia

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

e) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

g) przeglądu imprez artystycznych, promocji gminy

h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

i) alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

 

 

III. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Koszyce organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,                                   
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.

 

3. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:                                   
a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.                                   
b) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych  z innych źródeł niż dotacja Gminy                                     
c) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji                               
d) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz                powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

IV. Zasady współpracy
Współpraca Gminy Koszyce z organizacjami opiera się na zasadach:
a) pomocniczości
b) suwerenności stron
c) partnerstwa
d) efektywności
e) uczciwej konkurencji
f) jawności.

V. Okres realizacji programu
Gmina Koszyce realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2011.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Gmina Koszyce współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2011, przeznaczając środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

VII. Sposób oceny realizacji programu współpracy

Gmina Koszyce w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

VIII. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu

Program Współpracy Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy.

Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy: www.koszyce.gmina.pl, w zakładce Organizacje Pozarządowe. Dodatkowo przesyłany będzie przedstawicielom organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach w latach poprzednich, za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mailem, a którzy takiej poczty nie posiadają, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać, nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.koszyce.gmina.pl, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie są analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Cekcyn a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Koszyce, niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania ofert.

W skład komisji wchodzą:

1. Przedstawiciele organu wykonawczego,

2. Reprezentant organizacji pozarządowych.

W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

 

 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

-        ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

-        ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

-        uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

-        ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

-        uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

-        uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

-        uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Koszyce, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę  wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Koszyce i jej mieszkańców.
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Gminy Koszyce.