Historyczna umowa Print
Thursday, 14 October 2010 09:09

11 października 2010r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy i oficjalne rozpoczęcie inwestycji p.n. “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Koszyce”. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak z Nowego Korczyna, któremu właśnie w tym dniu przekazano teren budowy.

 

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Pałys - Poseł na Sejm RP, jeden z inicjatorów założenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”, Andrzej Zoch – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Marian Książek Prezes Związku Międzygminnego Nidzica, Starosta Proszowicki – Zbigniew Wójcik, Adam Bodzioch, - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Marek Krupa – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego Nidzica, Radni Gminy Koszyce, przedstawiciele prasy.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Wspomnienie” kierowanego przez Henryka Barańskiego Wójta Gminy Opatowiec.

Zanim jednak doszło do podpisania umowy, Stanisław Rybak Wójt Gminy Koszyce przedstawił obszerną, ilustrowaną prezentacją multimedialną informację o gospodarce wodno ściekowej w gminie Koszyce. Mówił o genezie działań gmin w ramach związku „NIDA 2000”, o inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Koszyce”, która właśnie dobiega końca, o wspólnym projekcie pn „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” realizowanym  w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM  priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Beneficjentem powyższego  projektu jest  Związek Międzygminny „Nidzica”

Projekt zlokalizowany jest na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i małopolskiego,

4 powiatów: kazimierskiego, pińczowskiego, proszowickiego, brzeskiego i 5 gmin: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Działoszyce, Koszyce i Szczurowa i dotyczy:

Kontrakt I Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej

Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

Kontrakt III. Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce

Kontrakt V. Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa

Kontrakt VI. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce

Kontrakt VII. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa

Kontrakt VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Szczurowa

Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o zakresie zadań

                Całkowita wartość Projektu  wynosi 122 599 676,12 PLN

Inwestycje w gminie Koszyce obejmuje Kontrakt VI.

                Jest to „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce”. Wartość zadania to:  41 680 220,30 PLN brutto. Do wykonania  w ramach tego Kontraktu jest 39,880 m sieci kanalizacji sanitarnej i 52,466m sieci wodociągowej.

                Kontrakt VI obejmuje zadania:

Część I.                Zadanie nr 1

Sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie Gminy Koszyce do wodociągu Nida 2000 -sieć wodociągowa dla miejscowości Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (3.913 m)

Termin realizacji IV kwartał 2010r. do 30.09.2012r.

                Zadanie nr 2

Budowa sieci wodociągowej  dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice (28.467 m)

Termin realizacji IV kwartał 2010r. do 31.12.2012r.

                Zadanie nr 3

 Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice (39.880 m)

Termin realizacji IV kwartał 2010r. do 31.12.2012r.

Część II

                Zadanie nr 4

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe  i Biskupice (12.718 m)

                Zadanie nr 5

Budowa sieci wodociągowej dla wsi  Dolany i części wsi Jaksice (7.368 m)

Termin realizacji zadania 4 i 5 od 01.04. 2011r. do 30.09.2013r.

Dofinansowanie : Fundusz Spójności - 85% kosztów kwalifikowalnych

  Zdjęcia