Co słychać w funduszu sołeckim w Gminie Koszyce w roku 2020? Print
Friday, 17 July 2020 06:50

W Gminie Koszyce w 2020 roku na fundusze sołeckie poszczególnych sołectw przeznaczono kwotę ponad 363 268,00 zł. Wysokość tych funduszy uzależniona jest m.in. od ilości mieszkańców w danym sołectwie oraz dochodów bieżących gminy. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich w roku 2019 zdecydowali na jakie cele fundusz sołecki zostanie wykorzystany, przy czym cel ten musi być zgodny z zadaniami własnymi gminy, strategią rozwoju gminy oraz musi służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego realizacja niektórych zadań zgłoszonych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim związanych m.in. z organizacją wydarzeń służących spotkaniom kulturalnym czy integracyjnym nie będzie mogła się odbyć. W związku z powyższym kilka sołectw skorzystało z art. 7 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku i zmieniło wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu na rok 2020.

Na 30 czerwca br. sołectwa wydatkowały kwotę  96 474,89 zł, oraz  zostały podpisane umowy na wykonanie zadań na kwotę 42 184,89 zł. Pozostałe środki, które zostały zaplanowane na realizację zadań zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2020 r. Część sołectw zakończyło już realizację większości zgłoszonych zadań jak sołectwo Filipowice, Jankowice, Przemyków, Sokołowice czy Piotrowice. Zdecydowana część pozostałych sołectw jest w trakcie realizacji zadań.

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego pokazała, że  jest on doskonałą formą aktywizacji społecznej mieszkańców. W okresie niespełna ośmiu lat funkcjonowania w naszej gminie funduszu sołeckiego zrealizowano bardzo dużo cennych przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców. W tym czasie wyremontowano i doposażono wiele świetlic, remiz OSP, utworzono miejsca rekreacji i sportu, wyposażono place zabaw oraz siłownie zewnętrzne obok budynków wiejskich, poprawiono infrastrukturę komunalną- drogi, odtworzono rowy melioracyjne.

 

Zdjęcia