IX edycja funduszu sołeckiego w Gminie Koszyce Print
Friday, 17 July 2020 07:14

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/193/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Koszyce środków stanowiących fundusz sołecki Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce przekazał sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

Urząd Miasta i Gminy Koszyce informuje, że do 30 września 2020 roku sołectwa za pośrednictwem sołtysa powinny złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce wniosek o zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021. Przypominamy, że zadania zgłoszone do realizacji muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców, być zgodne ze strategią gminy oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Zadania zgłaszane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinny wynikać ze strategii gminy (Uchwała Nr IX/102/2020 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 25 czerwca 2020r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koszyce na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030 , w której ujęto cele i misję dotyczące rozwoju gminy). Część środków finansowych sołectwa powinny przeznaczyć na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i remiz oraz ich otoczenia.

Zgodnie ze statutem poszczególnych sołectw z terenu Gminy Koszyce zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku nie spełnienia wymogu dot. liczby uczestników zebrania wiejskiego, zebranie odbywa się w drugim terminie (co powinno mieć odzwierciedlenie w protokole zebrania wiejskiego). Wniosek zawierający zadania zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (w protokole zebrania wiejskiego powinien być zapis z czyjej inicjatywy został uchwalony wniosek).

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wszystkie zebrania wiejskie powinny odbywać się zgodnie z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Sołtys jako osoba uprawniona do organizowania zebrań wiejskich powinna poinformować mieszkańców o konieczności ubrania maseczek i rękawiczek na czas uczestniczenia w zebraniu wiejskim oraz o konieczności zachowania w miarę możliwości odległości między osobami biorącymi udział w zebraniu wiejskim.

Ustawa o funduszu sołeckim umożliwia realizację przedsięwzięć wspólnie z innymi sołectwami, z tym że każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować zadanie odrębnie uchwala wniosek a nazwa zadania jest taka sama.

Już po raz kolejny zachęcamy do opracowania strategii rozwoju wsi na okres najbliższych kilku lat. Właściwie opracowana strategia rozwoju wsi a tym samym jej odnowy ułatwi podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 oraz kontynuacji zadań w kolejnych latach.

Fundusz sołecki i działalność organizacji pozarządowych stały się bardzo popularnym narzędziem angażowania obywateli w życie publiczne. A to dlatego, że mieszkańcy mogą decydować o konkretnych wydatkach poniesionych z budżetu gminy oraz współdecydować o ważnych sprawach lokalnych. Zachęcamy, aby przeanalizować złożone wnioski w ramach funduszu sołeckiego i kierując się racjonalnym, oszczędnym, efektywnym działaniem w realizację zgłoszonych zadań zaangażować organizację pozarządowe działające na terenie sołectwa dzięki czemu sołectwo będzie miało większą pulę środków finansowych do dyspozycji a tym samym zwiększy się zakres realizacji zadania.

Last Updated on Friday, 24 July 2020 14:21