Zawiadomienie o terminie X Sesji Rady Miejskiej w Koszycach Print
Thursday, 03 September 2020 10:19

Zawiadamiam, że X Sesja Rady Miejskiej w Koszycach, odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku ( piątek) o godzinie 8:00 w budynku Muzeum Ziemi Koszyckiej, ul. Wspólna 11, 32-130 Koszyce,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Koszycach.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Koszyce;
  • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy, materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce;
  • uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Witów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 53/7;
  • wyznaczenia aglomeracji Koszyce;
  • zmiany w budżecie gminy na 2020r.;
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Sesji.

Sesja Rady Miejskiej w Koszycach odbywać się będzie z zachowaniem zalecanych obostrzeń sanitarnych dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszycach

/-/Stefan Czarnecki