WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012 Drukuj
wtorek, 07 czerwca 2011 12:12

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOSZYCE

Z DNIA 2 CZERWCA 2011 ROKU

WYPRAWKA SZKOLNA  2011/2012

Wójt Gminy Koszyce zawiadamia, że zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011 r.- „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w:

 

- klasach I - III szkoły podstawowej
- klasie III gimnazjum oraz dla uczniów niepełnosprawnych
, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjum

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej  do kwoty 180 zł

dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas  I-III szkół podstawowych do kwoty 180 zł

dla uczniów klas III gimnazjum do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas  I-III gimnazjum do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 210 zł

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze świadczeń miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

II. W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku,

III.   W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń - oświadczenie o dochodach. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, zamiast zaświadczeń należy dołączyć uzasadnienie.

IV.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię ww. orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom do dnia 15 listopada 2011 roku  koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. –„Wyprawka szkolna”).W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Wnioski należy składać do Dyrektorów szkół w terminie nieprzekraczalnym do dnia 2 września 2011 roku (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Wnioski dostępne są także w Urzędzie Gminy Koszyce pok. Nr 20 (II piętro)

Wzór wniosku poniżej!

………………………………..                                                                                       …….......................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                         (miejscowość, data)

 

 

………………………………………

(adres)

Dyrektor ……………………..

w …………………………..

W N I O S E K

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
na rok szkolny 2011/2012
„Wyprawka szkolna”

Część l

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"):

 Rodzic/opiekun prawny                           Rodzic zastępczy                         Dyrektor szkoły

2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu - książek dla ucznia:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

PESEL

Klasa

Uwagi

1

 

 

2

3

 

Część II

1.  Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 KK oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokr

Miejsce pracy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Liczba osób:.........................

2. Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 351 zł netto; do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o dochodach dla każdej osoby wymienionej w części II pkt 1):

Lp.

Rodzaj dochodu

Kwota

1.

Wynagrodzenie za pracę (łączna kwota )

 

2.

Emerytury, renty inwalidzkie i  rodzinne, w tym  również  zagraniczne, świadczenia  przedemerytalne

 

3.

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinny z dodatkami) i zasiłki z pomocy społecznej , alimenty i świadczenia alimentacyjne itd....

 

4.

Zasiłek dla bezrobotnych

 

5.

Dochody z gospodarstwa rolnego

 

6.

Dochody z działalności gospodarczej

 

7.

Inne dochody (np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)

 

 

DOCHÓD RAZEM

 

 

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie

(łączną sumę dochodów podzielić przez liczbę osób w rodzinie)

 

 

3. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny:

Lp.

Nazwa załącznika

1.

Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto

2.

Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych) – właściwe podkreślić

3.

Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

4.

Aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków  do zasiłków, dodatku mieszkaniowego, zaliczki alimentacyjnej  lub zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów

5.

Odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty -

6.

Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

7.

Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni

8.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie – dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

9

 

Inne dokumenty, wymienić jakie………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Część III.  Oświadczenia:

Ja,………………………………………… ur. dnia……………………..w…………………………………

nr PESEL:……………………..legitymujący/a się dowodem osobistym seria…………nr…………………

wydanym przez……………………………………………………………………………………………….

zamieszkały/a w………………………………………………………………………………………………

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje:

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.  Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.

Kodeks Karny  (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą.

Art. 233 § 1 KK: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

………………………………                                   ……………………………………………….

(miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy)

Część V.  Adnotacje szkoły (nie wypełniać)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

___________________________________

(podpis upoważnionego pracownika)Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2011 12:29