Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Drukuj
środa, 22 czerwca 2011 11:30

Zapraszam do wzięcia udziału w  Sesji Rady Gminy Koszyce, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 roku (tj. środa) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach ( II piętro, sala Nr 21) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
  1. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
 2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2010
 3.  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
 4. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
 6. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
 7. w sprawie przystąpienia Gminy Koszyce do uczestnictwa i realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Nawrot

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2011 11:59