Informacja o nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Print
Wednesday, 13 March 2013 12:30

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( tj. Dz. U. Z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) informuje się, że z dniem 1 lipca 2013 r. gmina została zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Koszyce zobowiązani są do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.koszyce.gmina.pl, od sołtysów poszczególnych wsi, a także w Urzędzie Gminy Koszyce, ul. E. Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce.

Następnie wypełnioną deklaracje należy złożyć osobiście w tutejszym urzędzie, bądź listownie na ardes Urząd Gminy Koszyce, ul. E.Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce.

Termin złożenia pierwszej deklaracji do 31 marca 2013 roku.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ( np. zmiana właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zamieszkanie na danej nieruchomości, zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi) należy złożyć kolejną deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Informuje się także, że zgodnie z uchwałą Nr XIII/141/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013 r. ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminie Koszyce, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty .
Ustalono następującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

  • 6,00 złotych od osoby/miesiąc do pierwszych 4 osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 3 złotych od osoby/miesiąc od każdego mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 10,00 złotych od osoby/miesiąc.

NOWY SYSTEM OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 1 LIPCA 2013 ROKU.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Koszyce przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów z datą rozwiązania określoną na dzień 30.06.2013 r. - dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 35 14 048 w. 25 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Koszycach ul. E. Łokietkówny 14, I p., pok. 14 a także u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz na stronie internetowej gminy, gdzie sukcesywnie pojawiać się będą kolejne informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (deklaracja koszyce.pdf)deklaracja koszyce.pdf121 Kb