Składanie ofert na pełnienie funkcji Asystent Rodziny Print
Thursday, 11 April 2013 07:56

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:
ASYSTENT RODZINY  (umowa zlecenie)

I. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) posiada stan zdrowia pozwalający jej na wykonywanie zlecenia.

II. Wymagania dodatkowe:
• staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
• sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
• prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9austawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 7.00 a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 7.00 a 21.00.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługę zgodnie z comiesięcznym szczegółowym harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.
Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami. Asystent rodzinny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy.

IV. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zawartej umowie oraz harmonogramie usługi.

V. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
h) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach  ul. Elżbiety Łokietkówny  14  pok. nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia  2013 r. do godz. 12.00

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach  (decyduje data wpływu do Ośrodka)
Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zadania w ramach umowy zlecenie: maj – grudzień 2013 r.

Kierownik  GOPS – Wiesława Niedziela