Prace adaptacyjne w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Przemykowie Drukuj
środa, 28 marca 2018 10:50

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach Projektu pod nazwą Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, wykonywane są prace adaptacyjne we wszystkich pomieszczeniach byłego budynku Domu Kultury w Przemykowie. Umowa na adaptację pomieszczeń została podpisana 19 lutego 2018 roku z firmą JAWOR Usługi Remontowo – Budowlane w Brzesku, ul. Solskiego 9, 32 – 800 Brzesko.

Zrealizowane prace adaptacyjne pozwolą na bezpieczne użytkowanie przez dzieci/młodzież i ich rodziny jak również kadrę placówki pomieszczeń świetlicy podczas zajęć , warsztatów.

Wszelkie prace wykonywane są zgodnie z normami, przepisami BHP a użyte materiały posiadają stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa. Na potrzeby placówki przekazane w użytkowanie zostanie 5 pomieszczeń w których powstaną sale dla starszych dzieci/młodzieży, sala dla dzieci młodszych, sala sportowa, sala na potrzeby spotkań indywidualnych oraz personelu placówki, sala z przeznaczeniem na szatnię i łazienki, które zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi 650 m2. Wszystkie pomieszczenia placówki dostosowane zostaną do potrzeb osób z różną niepełnosprawnością.

Głównym zadaniem prac adaptacyjnych jest dostosowanie pomieszczeń do bezpiecznego, zgodnego ze standardami użytkowania przez dzieci i młodzież.

We współczesnym systemie wychowania, świetlica jest placówką opiekuńczo wychowawczą prowadzącą zorganizowaną działalność w celu racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego dzieci i młodzieży a jednocześnie spełniająca 3 podstawowe funkcje:

- opiekuńczą

- wychowawczą

- społeczną.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną możliwość przebywania w placówce w dniach od poniedziałku do soboty w ilości 4 godziny dziennie również w wakacje i ferie zimowe.

 

Zdjęcia