Informacja - gospodarka odpadami Drukuj

Urząd Miasta i Gminy informuje, iż od dnia 1 stycznia 2020r. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Gmina rozlicza się z firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców z ilości rzeczywiście odebranych odpadów z terenu Gminy a nie jak w latach ubiegłych na podstawie ryczałtu. Duża ilość odebranych odpadów z terenu gminy przy obowiązujących stawkach opłaty za odbiór odpadów komunalnych powoduje, że system gospodarki odpadami generuje wysokie koszty obsługi. System gospodarki odpadami komunalnymi w gminach wedle obowiązujących aktów prawnych powinien się samofinansować z opłat za odpady od mieszkańców, Gminy nie mogą zarabiać jak również dokładać środków finansowych na ten cel.

Jesteśmy w połowie roku 2020 i wiemy już, że jako mieszkańcy Gminy generujemy więcej odpadów komunalnych niż można było to przewidzieć na etapie zamówienia publicznego(przetargu) na 2020rok w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ubiegłych latach według sprawozdań rocznych składanych przez poprzednią firmę obsługująca gminę roczny tonaż odpadów wywożonych z terenu Gminy oscylował w granicach 500 ton. W okresie od 1 stycznia do 31 maja br. zostało odebranych odpadów od mieszkańców w ilości 445,04 tony. Celem weryfikacji ilości odpadów przeprowadzono ważenie pojazdów zbierających odpady komunalne wjeżdżających na teren gminy oraz wyjeżdzających z odpadami, co potwierdziło, że wytwarzamy duże ilości odpadów.

Urząd Miasta i Gminy apeluje o prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w swoich domach. Pamiętajmy, aby wybierać produkty z recyklingu, ograniczyć zużycie plastiku, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów a odpady ulegające biodegradacji umieszczać w przydomowym kompostowniku. Takie działania przyczynią się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w naszych gospodarstwach domowych oraz do poprawy jakości środowiska naturalnego.

WARTO PAMIĘTAĆ: - na zakupy zabierz własną torbę bądź koszyk

- kupuj duże opakowania produktu zamiast kilku małych

- używaj pojemników wielokrotnego użytku (eliminując używanie jednorazowych talerzy, kubków, sztućców, pojemników)

- wybieraj produkty z recyklingu

- prowadź selektywną zbiórkę odpadów

- kompostuj odpady ulegające biodegradacji w przydomowym kompostowniku

- ogranicz kupowanie wody w plastikowych butelkach, „kranówka” czy wody w wielorazowych butlach zmniejszają ilość wytwarzanych odpadów

- zamiast wyrzucać rzecz, spróbuj ją naprawić

Powyższe działania w zakresie gospodarki odpadami, oszczędzanie energii elektrycznej czy racjonalne gospodarowanie wodą przynosi wymierne korzyści nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim odzwierciedla się w domowych rachunkach- ograniczając ich wysokość.