Wspieranie rozwoju i współpracy sektora pozarządowego Drukuj
poniedziałek, 18 grudnia 2017 11:06

15 grudnia w Urzędzie Gminy w Koszycach odbyło się w spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Koszyce, radnymi oraz sołtysami. Podczas spotkania zostały omówione kwestie wspierania rozwoju i współpracy sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej.

Pani Dorota Kobylec z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, która jest trenerką modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, przedstawiła przykłady realizacji projektów z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie 2017 oraz wskazała możliwości wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, tworzenia nowych podmiotów oraz wspierania inicjatyw społeczności lokalnych.

Pani Monika Molenda przedstawiła informację o zadaniach jakie realizowały stowarzyszenia w 2017 roku, jakie środki zewnętrzne organizacje już pozyskały, a także o jakie finansowanie ubiegają się na obecną chwilę stowarzyszenia. Zostały również przekazane informacje o możliwości dofinansowania zadań w 2018 roku z programu współpracy gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi, z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z ogłaszanych naborów przez fundacje i korporacje. Wskazane zostały także priorytety i rekomendacje do planowanych zadań w przyszłym roku tj. realizacja zadań obszarze: kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, objęcie szerszej grupy docelowej, planowanie racjonalnych kosztów dofinansowania zadania, zwiększenie wkładu własnego ( finansowego, osobowego), dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych, realizacja zadań w partnerstwie ( sołectwa, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostka samorządu terytorialnego).

O funduszu sołeckim i budżecie obywatelskim mówiła Pani Agnieszka Czarnecka, która w swojej prezentacji pokazała realizację zadań w poszczególnych sołectwach oraz przedstawiła informację o przyjętych działaniach na rok budżetowy 2018. Realizacja zadań, jakie mieszkańcy gminy wyznaczyli w ramach funduszu sołeckiego to m.in. dofinansowanie do budowy sali widowiskowej w Koszycach – sołectwo Koszyce i sołectwo Przemyków, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Modrzany wraz zakupem wyposażenia, zagospodarowanie działki nr 41 w sołectwie Dolany, dokończenie prac związanych z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Filipowice, rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dolany, Malkowice- Siedliska, dokończenie parkingu wiejskiego w sołectwie Witów, utwardzenie parkingu obok boiska sportowego w sołectwie Jaksice, zabezpieczenie cieku odprowadzającego wody opadowe w sołectwie Witów, wykonanie rowu odpływowego oraz uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Włostowice, remont dróg w sołectwie Książnice Małe, Łapszów, Morsko, Rachwałowice, Zagaje, wykonanie małego ronda Zabrowarz w sołectwie Przemyków, siłownia zewnętrzna w sołectwie Sokołowice, dodatkowo część sołectw przeznaczyło część środków na partycypowanie w utrzymaniu i wyposażeniu budynków wiejskich, zakup materiałów na przygotowanie wieńca dożynkowego. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego to dofinansowanie do budowy sali widowiskowej w Koszycach poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach – sołectwo Biskupice, Filipowice, Jaksice, Jankowice, Koszyce, Książnice Małe, Łapszów, Modrzany, Morsko, Piotrowice, Przemyków, Rachwałowice, Sokołowice, Witów, Włostowice, Zagaje, rozbudowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Malkowice- Siedliska, zagospodarowanie działki nr 41 w sołectwie Dolany. Wiele przedsięwzięć zrealizowanych stanowi zbiór dobrych praktyk, z którymi warto się zapoznać, a czasem nimi zainspirować.

Wójt Gminy Koszyce przypomniał, że na budowę społeczeństwa obywatelskiego przekazujemy w 2018 roku określone środki w wysokości ponad 800 tys. zł. Organizacje, które pozyskają z zewnątrz środki finansowe mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony samorządu. Pozytywnym akcentem w bieżącym roku było aktywne podejście społeczeństwa do organizowanych dożynek oraz przekazanie z 16 sołectw środków z budżetu obywatelskiego na budowę sali widowiskowej w Koszycach.

Końcowym akcentem spotkania był koncert uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach, a Koszycka Spółdzielnia Socjalna zaprezentowała umiejętności gastronomiczne poprzez obsługę cateringową spotkania.

 

Zdjęcia